Бид холбогдох хууль тогтоомжинд заасан компанийн сайн засаглалтай холбоотой зааварчилгаа, гарын авлагыг удиртгал болгон компанийн сайн засаглалын зарчмуудыг мөрдөж ажилладаг.

Бид компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн урт хугацааны бизнесийн үнэ цэнэ болон ашигт ажиллагааг хамгийн өндөр түвшинд хүргэхэд хувьцаа эзэмшигчид болон удирдлагын багийн хоорондын хамаарал, уялдаа холбоо, ашиг сонирхолыг компанийн сайн засаглалын тусламжтайгаар эерэгээр удирдана. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн сайн засаглалын үйл явцыг байнга хянаж ажиллахаас гадна компанийн ил тод байдал, санхүүгийн тайлагналыг нээлтэй байлгахад анхаарал хандуулж ажиллана.