Бид өөрсдийн явуулж буй үйл ажиллагаанаас хамааралтай байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулж, эсрэгээрээ байгаль, хүрээлэн буй орчныг сайжруулахтай хамааралтай эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хүрээлэн буй орчны удирдлагын системийг авч хэрэгжүүлдэг.  Байгаль, хүрээлэн буй орчныг хамгаалахтай холбоотойгоор бид өөрсдийн хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр бүрт эрчим хүчний хэмнэлт, цэвэр усны хэмнэлт, үүнээс гадна хог хаягдал, агаарын бохирдолын эсрэг далхийн шилдэг техник технололийг нэвтрүүлэхийг эрхэмлэн ажилладаг.