ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл нь тендер шалгаруулалтын дүнд хэрэгжсэн ба Улаанбаатар хотын Хөрөнгө оруулалтын газартай 2011 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар хэрэгжиж эхэлсэн. Тухайн төсөл нь 9 давхар, 7140 метр квадрат барилга байгууламжаас бүрдсэн.

Similar Posts