Хэрэгжүүлж буй төсөл

Orchlon Complex II -

ХОТ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТОД ТӨСӨЛ

Хот хөгжүүлэх зорилтод ажлын хүрээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй төмөр замын ажилчдын орон сууцнуудыг дахин шинэчлэн орчин үеийн олон үйлчилгээт үл хөдлөх хөрөнгийн Orchlon Complex II төслийг нь Баянгол дүүргийн 3-р хороо, Баруун 4 замын урд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажла эхлүүлээд байна.  Уг төсөл нь Улаанбаатар хотын А+++ бүс, төв зам дагуу урт хугацаанд үнэ цэнэ улам нэмэгдэх байршилтай